Støtteordninger, tilskud og puljer

Som boligejer eller privat virksomhed kan du søge tilskud til energibesparende projekter. Det kan eksempelvis være udskiftning af olie- eller gasfyr derhjemme, efterisolering eller udskiftning af facadevinduer. I virksomheder kan det dreje sig om forbedring af klimaskærm, energioptimering af procesanlæg eller andre initiativer, der bidrager til den grønne omstilling.

Her på side kan du læse mere om støtteordninger, puljer og andre tilskud, som du kan søge til dit energibesparende projekt.

save-energy

Energiordninger

Vi har samlet en liste over forskellige ordninger og puljer, som private og erhvervsdrivende kan søge. 

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til dansk erhvervsliv på 3,5 mia. kr., der løber frem til 2029. Både små og store private virksomheder i langt de fleste brancher kan få tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi eller CO2 fra energiudledninger.

Reglerne for Erhvervspuljen blev ændret den 1. november 2022. Puljen er nu åben og kan søges hele året.

Fjernvarmepuljen er en tilskudspulje til fjernvarmevirksomheder, der distribuerer varme til slutkunder, og som ønsker at udrulle energieffektive fjernvarmenet i nye fjernvarmeområder eller konvertere individuelle olie- og gasfyr til fjernvarme. Puljen er et klimatiltag fra Klimaaftale for energi og industri og skal bidrage til at nedsætte CO2-udledningen fra olie- og gasfyr i den individuelle varmeforsyning. Partierne bag Klimaftalen afsatte midler til udrulning af fjernvarme og andre tilskudsordninger til udfasning af olie- og gasfyr, hvilket estimeres at reducere CO2-udledningen med 700.000 tons.

Tilskuddet fra Fjernvarmepuljen er et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr for det antal, der udgør minimumstilslutningen. Minimumstilslutningen er defineret som det antal konverteringer i projektområdet, der inklusiv tilskud fra fjernvarmepuljen, medfører balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske indtægter og udgifter over levetiden på konverteringsprojektets investeringer.

Fjernvarmepuljen kan ansøges løbende via Energistyrelsens ansøgningsportal, og midlerne bliver reserveret efter et først-til-mølle princip. Ansøgninger bør dog være omfattende og præcise, da meget mangelfulde ansøgninger kan afslås. Energistyrelsen opfordrer derfor ansøgerne til at læse ansøgningsvejledningen grundigt inden ansøgning. Det skal bemærkes, at puljen kun er tilgængelig for ansøgning i 2023, og der er ikke afsat flere midler efter dette tidspunkt.

Ansøgningsmateriale

Læs mere om Fjernvarmpuljen

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny teknologi på energiområdet. Formålet med programmet er at bidrage til at nå Danmarks målsætninger inden for energi og klima, samt skabe vækst og arbejdspladser og øge forsyningssikkerheden. Gennem EUDP kan virksomheder og organisationer få tilskud til at udvikle og demonstrere ny energiteknologi, der kan gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler.

Læs mere om EUDP og hvordan du søger Energiteknologi tilskuddet.

air-conditioner

Varmepumpepuljen

I 2023 sker der ændringer i bygningspuljen, da der oprettes en separat pulje til varmepumper og en til energirenoveringer.

Formålet med Varmepumpepuljen er at omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark til et grønnere alternativ.

Der gives tilskud til konvertering til individuelle varmepumper, enten en væske-til-vand eller en luft-til-vand. Bor man i en stor bygning over 400 m2 med flere boliger, er det muligt at søge tilsagn om tilskud til konvertering til et stort varmepumpeanlæg. 

Puljen åbner for ansøgninger den 12. september, og lukker når der er ansøgt for alle midler, dog senest den 1. december 2023. Læs mere om Varmepumpepuljen på Spar Energi her.

Skrotningsordning

Med skrotningsordningen har du mulighed for at ansøge om at få din varmepumpe på abonnement. Energileverandøren overtager ejerskabet af din varmepumpe og har ansvaret for installation, drift og vedligeholdelse af varmepumpen. Som kunde betaler du typisk en engangsbetaling, et abonnementsgebyr og en pris for den leverede varme til bygningen. Ved at vælge varmepumper på abonnement slipper du for en stor investering og opnår samtidig en række servicefordele.

Det er udbyderen af varmepumper på abonnement, der ansøger om tilskuddet.

roundaboutlys

Tilskud til skift af varme

Her kan du læse om dine muligheder for tilskud, hvis du står , og gerne vil skifte fra én varmetype til en anden. 

Hvis du bor i et område uden fjernvarme

Varmepumpe:

Du kan enten købe varmepumpen selv eller få den på abonnement.


Træpiller:

Der er ikke tilskud til skift til træpiller.

Hvis du bor i et område, hvor der er eller kommer fjernvarme

Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme eller varmepumpe, men det kan som oftest stadig svare sig at skifte.

Gratis afkobling

Det koster egentlig ca. 8.000 kr. at blive koblet af gasnettet. Men med afkoblingsordningen kan du få gratis afkobling – uanset, hvilken opvarmningsform du skifter til. Puljen er årlig og tildeles efter først til mølle-princippet.

Læs om ordningen på evida.dk


Hvis du bor i et område uden fjernvarme

Varmepumpe

 

Træpiller

Der er ikke tilskud til skift til træpiller.

Hvis du bor i et område, hvor der er eller kommer fjernvarme

Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme eller varmepumpe, men det kan som oftest stadig svare sig at skifte

Hvis du bor i et område uden fjernvarme

Varmepumpe

Varmepumpen kræver, at du får installeret et vandbårent varmesystem. Der er en ny tilskudspulje til varmepumper på vej i 2023.

Du kan også få varmepumpe på abonnnement. Her er dog ikke tilskud, når du skifter fra elvarme.

Læs mere om varmepumpe på abonnement

Træpiller:

Der er ikke tilskud til skift til træpiller.

Hvis du bor i et område, hvor der er eller kommer fjernvarme

Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme eller varmepumpe, men du kan søge tilskud til et vandbårent radiatoranlæg, hvis du vil konvertere til fjernvarme.

Hvis du bor i et område uden fjernvarme

Varmepumpe

En varmepumpe giver en mindre varmeregning, mindre arbejde og mindre luftforurening. Hvis du vil investere i en varmepumpe selv, er der en ny tilskudspulje på vej i 2023.

Du kan allerede nu få varmepumpe på abonnnement med tilskud.

Læs mere om varmepumpe på abonnement

Hvis du bor i et område, hvor der er eller kommer fjernvarme

Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme eller varmepumpe, men du kan søge tilskud til et vandbårent radiatoranlæg, hvis du vil konvertere til fjernvarme og ikke i forvejen har et vandbårent anlæg. 

Hvis du bor i et område uden fjernvarme

Hvis din varmepumpe er ældre, kan det muligvis betale sig at skifte til en ny. Du kan ikke få tilskud til at skifte varmepumpen ud. Du kan enten købe varmepumpen selv eller få den på abonnement.


Hvis du bor i et område, hvor der er eller kommer fjernvarme

Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme eller varmepumpe, men du kan søge tilskud til et vandbårent radiatoranlæg, hvis du vil konvertere til fjernvarme fra luft til luft-varmepumpe. 

Energirenoveringspuljen

Formålet med Energirenoveringspuljen (som tidligere var en del af bygningspuljen) er at nedbringe energiforbruget i helårsboliger i Danmark. Der gives overordnet set tilskud til renovering af klimaskærm, og optimering af boligens drift.

Boligens klimaskærm omfatter:

1) Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer
2) Montering af forsatsvinduer eller udskiftning til vindue med koblet ramme
3) Udvendig efterisolering af massiv og let ydervæg – gælder ikke hulmur og kælderydervæg

Boligens drift omfatter:

1) Etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding
2) Installation af vandbåret rumvarme.
Der er flere tekniske krav til dit energirenoveringsprojekt, og der gives forskellige tilskudssatser.

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere m.m. at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere. 

Hvornår er puljen åben.

Puljen åbner for ansøgninger den 11. oktober, og lukker når der er ansøgt for alle midler, dog senest den 1. december 2023.

Læs mere og ansøg på SparEnergi´s hjemmeside 

Støtte til vedvarende energi

Energistyrelsen administrerer en lang række støtteordninger til vedvarende energi, når der produceres elektricitet. Læs om ordningerne og få hjælp til at søge her på siden.

Du kan søge om flere forskellige ordninger til elproduktion med biogas.

Støtte til elproduktion

Bruger du biogas eller biomasse i din elproduktion? Så kan du søge pristillæg. Læs om støtteordningerne her på siden.


Støtte til opgradering og rensning af biogas

Er du ejer af et biogas-opgraderingsanlæg, der leverer biogas til naturgasnettet eller ejer du et anlæg der renser biogas, der leverer biogas til bygasnettet? Så er du støtteberettiget. Læs om støttesatserne.


Støtte til anvendelse af biogas

Du kan få tilskud til anvendelse af biogas, hvis du forbruger biogas til transport, biogas til procesformål i virksomheder eller biogas til varmeproduktion. Tilskudsbeløbet afhænger af anvendelse af biogassen.

Efter 1. april 2019 vil der være to støtteordninger til eksisterende biomasseanlæg:

  • En støtteordning til ikke-afskrevne anlæg, som fortsat vil kunne få støtte på 15 øre/kWh.
  • En støtteordning til afskrevne anlæg, affaldsanlæg m.m., hvor der kun gives støtte til driftsomkostninger. Støtteordningen til afskrevne værker m.m. vil først træde i kraft, når EU-kommissionen har godkendt ordningen.

Læs mere om ordningerne om ansøgningsprocessen

Opsætning af et nyt ve-anlæg

Hvis du ønsker at opsætte et nyt ve-anlæg, såsom solceller eller en husstandsvindmølle, er der nogle vigtige trin at følge. Først skal anlægget anmeldes til den lokale netvirksomhed og oprettes i afregningsgruppe 3, som er øjebliksafregning. Din elinstallatør er ansvarlig for at anmelde anlægget til stamdataregistret via den lokale netvirksomhed.

I afregningsgruppe 3 skal den producerede strøm forbruges øjeblikkeligt. Eventuel overskudsproduktion sælges til det kollektive elnet med det samme. Du skal selv indgå en aftale med en produktionselleverandør, der aftager den overskydende produktion fra dit anlæg. Prisen, du kan få for den overskydende produktion, afhænger af din produktionselleverandør.

Du kan læse mere om køb og installation af et solcelleanlæg på SparEnergi’s hjemmeside. Green Power Denmark’s hjemmeside indeholder oplysninger om din netvirksomhed, mens Energinet’s hjemmeside giver en oversigt over aktuelle produktionselleverandører.

Energistyrelsen håndterer administration af støtte til vindmøller over 25 kW, herunder forsøgsvindmøller inden for og uden for de to nationale testcentre.  Læs mere om de forskellige støtteordninger i listen herunder.
Du kan også finde information om de fire ordninger, som har til hensigt at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller på land.

 


VE-bonusordningen

VE-bonusordningen giver beboere af beboelsesejendomme mulighed for at få en årlig udbetaling, svarende til en del af anlæggets kapacitet i hele anlæggets levetid.

VE-bonusordningen er indført pr. 1. juni. 2020, hvorfor følgende regler kun gælder for VE-anlæg, som opnår en byggetilladelse efter 1. juni 2020.

VE-bonusordningen giver beboere af beboelsesejendomme, som er beliggende i en afstand af op til 8 x vindmøllehøjden eller 200 meter fra nærmeste solcelleanlæg mulighed for at få en årlig skattefri udbetaling svarende til en del af anlæggets kapacitet i hele anlæggets levetid.