Støtteordninger, tilskud og puljer

Som boligejer eller privat virksomhed kan du søge tilskud til energibesparende projekter. Det kan eksempelvis være udskiftning af olie- eller gasfyr derhjemme, efterisolering eller udskiftning af facadevinduer. I virksomheder kan det dreje sig om forbedring af klimaskærm, energioptimering af procesanlæg eller andre initiativer, der bidrager til den grønne omstilling.

Her på side kan du læse mere om støtteordninger, puljer og andre tilskud, som du kan søge til dit energibesparende projekt.

save-energy

Energiordninger

Vi har samlet en liste over forskellige ordninger og puljer, som private og erhvervsdrivende kan søge. 

Erhvervspuljen tilbyder økonomisk støtte til danske virksomheder, som ønsker at reducere deres energiforbrug og CO2-udledning fra energirelaterede kilder. Puljen finansierer projekter, der sigter mod energi- og CO2-besparelse med op til 50 %, hvilket øger incitamentet til at investere i bæredygtige løsninger for en grønnere fremtid.

Puljen er åben og kan søges hele året.

Fjernvarmepuljen tilbyder tilskud til fjernvarmevirksomheder, der ønsker at opgradere til energieffektive fjernvarmenet i nye områder eller omlægge individuelle olie- og gasfyr til fjernvarme. Puljen er en del af Klimaaftalen for energi og industri og har til formål at reducere CO2-udledningen fra individuelle olie- og gasfyr. Der er afsat midler til udrulning af fjernvarme og andre tiltag til udfasning af olie- og gasfyr, som forventes at reducere CO2-udledningen med 700.000 tons. Tilskuddet fra Fjernvarmepuljen er fastsat til op til 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr, baseret på minimumstilslutningen i projektområdet. Ansøgninger kan indsendes løbende via Energistyrelsens ansøgningsportal, og midler fordeles efter først-til-mølle princippet. Energistyrelsen opfordrer til at læse ansøgningsvejledningen grundigt, da ufuldstændige ansøgninger kan afvises. Fjernvarmepuljen er forlænget til og med 2024 ifølge Finansloven for 2024

Puljen er åben fra 01.02.2024

Ansøgningsmateriale

 

Læs mere om Fjernvarmpuljen

Virksomheder og forskere, der ønsker at udvikle og demonstrere innovative grønne energiprojekter, kan nu søge om støtte gennem Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). EUDP er et offentligt tilskudsprogram, der støtter udvikling af ny energiteknologi med det formål at hjælpe Danmark med at nå sine energi- og klimamål, samtidig med at skabe vækst, arbejdspladser og øge forsyningssikkerheden.

Puljen er åben indtil den 04.03.2024

Læs mere om EUDP og hvordan du søger Energiteknologi tilskuddet.

air-conditioner

Varmepumpepuljen - Åben for ansøgninger

Varmepumpepuljen en tilskudsordning til dig, der drømmer om at skifte til en varmepumpe.

Søg tilskud til:

  • Luft til vand varmepumpe: Ved udskiftning gives et tilskud på 17.000 kr
  • Væske til vandvarmepumpe (Jordvarme): Ved udskiftning gives et tilskud på 27.000 kr. 
  • For specifikke bygningstyper over 400m2 kan de gives tilskud til store varmepumpeanlæg. 

 

Læs meget mere og ansøg her 

Skrotningsordning

Med skrotningsordningen har du mulighed for at ansøge en Energitjenesteleverandør om at få din varmepumpe på abonnement. Energitjenesteleverandøren ansøger puljen og overtager ejerskabet af din varmepumpe og har ansvaret for installation, drift og vedligeholdelse af varmepumpen. Som kunde betaler du typisk en engangsbetaling, et abonnementsgebyr og en pris for den leverede varme til bygningen. Ved at vælge varmepumper på abonnement slipper du for en stor investering og opnår samtidig en række servicefordele.

Puljen er åben

Læs mere her

OBS: Energitjenesteleverandører kan ansøge om tilsagn fra den 29.01.2024.

roundaboutlys

Tilskud til skift af varme

Her kan du læse om dine muligheder for tilskud, hvis du står , og gerne vil skifte fra én varmetype til en anden. 

Hvis du bor i et område uden fjernvarme

Varmepumpe:

Du kan enten købe varmepumpen selv eller få den på abonnement.


Træpiller:

Der er ikke tilskud ved skift til træpiller.

Hvis du bor i et område, hvor der er eller kommer fjernvarme

Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme eller varmepumpe, men det kan som oftest stadig svare sig at skifte.

Afkoblingspuljen:

Den 18. januar 2024 åbnede Afkoblingsordningen for en ny pulje. Afkoblingsordningen giver mulighed for at få dækket gebyret for afkobling fra gassystemet for kunder, som skifter gassen ud med en anden varmekilde.

For at få del i afkoblingspuljen skal du som gaskunde, privat, erhverv eller udlejer opsige din gasforsyning her.

Afkoblingsordningen giver private husholdninger samt, erhvervsdrivende og udlejere mulighed for at få dækket gebyret til Evida for at blive afkoblet gassystemet, hvis man som kunde ønsker at udskifte sit gasfyr med en alternativ energikilde.

Puljen er åben

Læs om ordningen på evida.dk


Hvis du bor i et område uden fjernvarme

Varmepumpe

 

Hvis du bor i et område, hvor der er eller kommer fjernvarme

Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme eller varmepumpe, men det kan som oftest stadig svare sig at skifte

Træpiller

Der er ikke tilskud ved skift til træpiller.

Hvis du bor i et område uden fjernvarme

Varmepumpe

Varmepumpen kræver, at du får installeret et vandbårent varmesystem. Det forventes at en ny tilskudspulje til varmepumper er på vej i foråret 2024.

Du kan også få varmepumpe på abonnement. Her er dog ikke tilskud, når du skifter fra elvarme.

Læs mere om varmepumpe på abonnement

Træpiller:

Der er ikke tilskud ved skift til træpiller.

Hvis du bor i et område, hvor der er eller kommer fjernvarme

Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme eller varmepumpe, men du kan søge tilskud når energirenoveringspuljen åbner, til et vandbårent radiatoranlæg, hvis du vil konvertere til fjernvarme og ikke i forvejen har et vandbårent anlæg. 

Hvis du bor i et område uden fjernvarme

Varmepumpe

En varmepumpe giver en mindre varmeregning, mindre arbejde og mindre luftforurening. Hvis du vil investere i en varmepumpe selv, forventes en ny varmepumpepulje på vej i foråret 2024.

Du kan allerede nu få varmepumpe på abonnement med tilskud.

Læs mere om varmepumpe på abonnement

Hvis du bor i et område, hvor der er eller kommer fjernvarme

Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme eller varmepumpe, men du kan søge tilskud når energirenoveringspuljen åbner, til et vandbårent radiatoranlæg, hvis du vil konvertere til fjernvarme og ikke i forvejen har et vandbårent anlæg. 

Hvis du bor i et område uden fjernvarme

Hvis din varmepumpe er ældre, kan det muligvis betale sig at skifte til en ny. Du kan ikke få tilskud til at skifte varmepumpen ud. Du kan enten købe varmepumpen selv eller få den på abonnement.


Hvis du bor i et område, hvor der er eller kommer fjernvarme

Du kan ikke søge tilskud til fjernvarme eller varmepumpe, men du kan søge tilskud når energirenoveringspuljen åbner, til et vandbårent radiatoranlæg, hvis du vil konvertere til fjernvarme og ikke i forvejen har et vandbårent anlæg. 

Energirenoveringspuljen - Lukket

Formålet med Energirenoveringspuljen er at nedbringe energiforbruget i helårsboliger i Danmark. Der gives overordnet set tilskud til renovering af klimaskærm, og optimering af boligens drift.

Boligens klimaskærm omfatter:

1) Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer
2) Montering af forsatsvinduer eller udskiftning til vindue med koblet ramme
3) Udvendig efterisolering af massiv og let ydervæg – gælder ikke hulmur og kælderydervæg

Boligens drift omfatter:

1) Etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding
2) Installation af vandbåret rumvarme.
Der er flere tekniske krav til dit energirenoveringsprojekt, og der gives forskellige tilskudssatser.

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere m.m. at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere. 

Puljen er lukket for ansøgninger – forventes at åbne i løbet af foråret 2024

Læs mere på SparEnergi´s hjemmeside 

Støtte til vedvarende energi

Energistyrelsen administrerer en lang række støtteordninger til vedvarende energi, når der produceres elektricitet. Læs om ordningerne og få hjælp til at søge her på siden.

Du kan søge om flere forskellige ordninger til elproduktion med biogas.

Støtte til elproduktion

Bruger du biogas eller biomasse i din elproduktion? Så kan du søge pristillæg. Læs om støtteordningerne her på siden.


Støtte til opgradering og rensning af biogas

Er du ejer af et biogas-opgraderingsanlæg, der leverer biogas til naturgasnettet eller ejer du et anlæg der renser biogas, der leverer biogas til bygasnettet? Så er du støtteberettiget. Læs om støttesatserne.


Støtte til anvendelse af biogas

Du kan få tilskud til anvendelse af biogas, hvis du forbruger biogas til transport, biogas til procesformål i virksomheder eller biogas til varmeproduktion. Tilskudsbeløbet afhænger af anvendelse af biogassen.

Efter 1. april 2019 vil der være to støtteordninger til eksisterende biomasseanlæg:

  • En støtteordning til ikke-afskrevne anlæg, som fortsat vil kunne få støtte på 15 øre/kWh.
  • En støtteordning til afskrevne anlæg, affaldsanlæg m.m., hvor der kun gives støtte til driftsomkostninger. Støtteordningen til afskrevne værker m.m. vil først træde i kraft, når EU-kommissionen har godkendt ordningen.

Læs mere om ordningerne om ansøgningsprocessen

Opsætning af et nyt ve-anlæg

Hvis du ønsker at opsætte et nyt ve-anlæg, såsom solceller eller en husstandsvindmølle, er der nogle vigtige trin at følge. Først skal anlægget anmeldes til den lokale netvirksomhed og oprettes i afregningsgruppe 3, som er øjebliksafregning. Din elinstallatør er ansvarlig for at anmelde anlægget til stamdataregistret via den lokale netvirksomhed.

I afregningsgruppe 3 skal den producerede strøm forbruges øjeblikkeligt. Eventuel overskudsproduktion sælges til det kollektive elnet med det samme. Du skal selv indgå en aftale med en produktionselleverandør, der aftager den overskydende produktion fra dit anlæg. Prisen, du kan få for den overskydende produktion, afhænger af din produktionselleverandør.

Du kan læse mere om køb og installation af et solcelleanlæg på SparEnergi’s hjemmeside. Green Power Denmark’s hjemmeside indeholder oplysninger om din netvirksomhed, mens Energinet’s hjemmeside giver en oversigt over aktuelle produktionselleverandører.

Energistyrelsen håndterer administration af støtte til vindmøller over 25 kW, herunder forsøgsvindmøller inden for og uden for de to nationale testcentre.  Læs mere om de forskellige støtteordninger i listen herunder.
Du kan også finde information om de fire ordninger, som har til hensigt at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller på land.

 


VE-bonusordningen

VE-bonusordningen giver beboere af beboelsesejendomme mulighed for at få en årlig udbetaling, svarende til en del af anlæggets kapacitet i hele anlæggets levetid.

VE-bonusordningen er indført pr. 1. juni. 2020, hvorfor følgende regler kun gælder for VE-anlæg, som opnår en byggetilladelse efter 1. juni 2020.

VE-bonusordningen giver beboere af beboelsesejendomme, som er beliggende i en afstand af op til 8 x vindmøllehøjden eller 200 meter fra nærmeste solcelleanlæg mulighed for at få en årlig skattefri udbetaling svarende til en del af anlæggets kapacitet i hele anlæggets levetid.

 

Virksomhedsprogrammet

Virksomhedsprogrammet er et landsdækkende program, der medvirker til at omstille og styrke væksten i SMV’er i hele landet. Det sker ved at støtte virksomheder i digitalisering, grøn omstilling, internationalisering og professionalisering i seks spor: SMV:Grøn. SMV:Grønne Kompetencer. SMV:PRO. SMV:Digital. SMV:Vækstpilot. SMV:Eksport

Har din virksomhed brug for nye investeringer og eller rådgivning på vejen mod grøn omstilling og cirkulær økonomi?
SMV:Grøn er en voucherordning, hvor din virksomhed kan søge om tilskud til investeringer, rådgivning eller en kombination heraf – med det formål at komme videre på den grønne rejse mod at reducere ressourceforbrug og affaldsmængder.

Har din virksomhed i stedet brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod jeres grønne omstilling? Så er det SMV:Grønne Kompetencer du skal ansøge indenfor.

Åben for ansøgninger.

Har din virksomhed brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod grøn omstilling? Gennem målrettede kompetenceløft klæder SMV:Grønne Kompetencer medarbejdere, ledelse og bestyrelse på til at løfte de strategiske beslutninger, konkrete nye opgaver og EU-krav, der følger med den grønne omstilling.

Har din virksomhed i stedet brug for en tilskudsvoucher til privat rådgivning eller investeringer på vejen mod jeres grønne omstilling? Så er det SMV:Grøn, du skal ansøge indenfor.

Åben for ansøgninger.

Kom i mål med dine planer

Har du planer for din virksomhed, som bare venter på at blive sat i gang? Gennem SMV:PRO får du 50 % tilskud til en professionel rådgiver, som guider dig sikkert frem mod dine mål.

Åben for ansøgninger.

SMV:Eksport rådgivertilskud

Få op til 150.000 kr. til en rådgiver og bli’ hurtigere klar til din lancering i udlandet.

Dvs. du får 50% i tilskud til en rådgiverudgift på max. 300.000 kr. 

Få hjælp til fx markeds- og segmenteringsanalyser eller salgskanalstrategier.

Der forventes mange ansøgninger og kun de bedste får tilsagn.
Forbered derfor din  ansøgning .

Husk du også kan deltage i en eller flere Go2Market workshops.

Åben for ansøgning: 04.03.2024 til 11.03.2024

 

SMV:Vækstpilot

Har din virksomhed brug for hjælp til udviklingsopgaver? Få tilskud til ansættelse af en vækstpilot, som bringer nye kompetencer ind i din virksomhed.

SMV:Vækstpilot er for dig, som står med en eller flere udviklingsopgaver og har brug for nye kompetencer i virksomheden.

Igennem puljen kan du få 50 % tilskud til lønomkostninger i op til seks måneder til ansættelse af en vækstpilot. Tilskuddet er på max. 15.000 kr. pr. måned. Vækstpiloten skal være ansat minimum 25 timer om ugen.

Bemærk: Puljen udmøntes efter først-til-mølle-princippet. Behandling af ansøgninger foregår kontinuerligt ud fra modtagelsesdatoen. På landsplan kan 455 virksomheder ansætte en vækstpilot.

Åben for ansøgninger.

MV:Digital – Startknap til din digitale udvikling

Automatisere rutineopgaver? Integrere systemer? Opsamle og anvende data? Opruste IT-sikkerhed? Eller styrke online salg? Uanset hvilket område af din virksomhed, du ønsker at udvikle, er du kommet til det rette sted. Hos SMV:Digital kan du få inspiration til, hvordan du kan digitalisere din virksomhed og søge økonomisk støtte til rådgivning om digital udvikling.

Åben for ansøgninger.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.